Публічна інформація

1. Організаційна структура та статут підприємства

 

Структурна схема КП «Харківський метрополітен».

 

Статут комунального підприємства «Харківський метрополітен».

 

2. Мета та предмет діяльності підприємства

 

Цілі діяльності КП «Харківський метрополітен».

 

3. Інформація про нормативно-правові основи діяльності підприємства

Інформація про нормативно-правові засади діяльності.

 

4. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

 

З метою виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та нової редакції Закону України «Про інформацію» в КП «Харківський метрополітен» призначено відповідальну особу за обробку запитів з питань забезпечення організації прийому, реєстрації запитів на публічну інформацію – завідуючу канцелярії.

Визначено приміщення для роботи з вхідними та вихідними документами про надання публічної інформації, яке розташоване у приміщенні Будинку зв’язку, в кабінеті № 810, за адресою: вул. Різдвяна, 29.

З метою подання запиту на отримання публічної інформації громадяни можуть звернутися до відповідального спеціаліста щоденно з 14:00 до 15:00, крім вихідних та святкових днів.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист за адресою: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 29, КП «Харківський метрополітен».

Також запити на отримання публічної інформації приймаються:

  • телефоном за номером: +38(057)730-34-13;

  • факсом за номером: +38(057)731-21-41;

  • електронною поштою: s@metro.kharkov.ua 

Письмовий запит подається у довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в канцелярії КП «Харківський метрополітен», зразок яких розміщений на цьому сайті (додається). Зазначені форми мають стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання, тощо.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації КП «Харківський метрополітен», обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Згідно Закону «Про доступ до публічної інформації» відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Згідно статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Інформація про кількість запитів на публічну інформацію, які надійшли до КП «Харківський метрополітен» за 2020 рік.

 

5. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник.

 

6. Квартальна, річна фінансова звітність включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.

 

6.1. Звіт про управління за 2019 рік.

 

6.2. Звіт про управління за 2020 рік.

 

6.3. Звіт про управління за 2021 рік.

 

6.4. Звіт про управління за 2022 рік.

 

7. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.

 

7.1. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Комунального підприємства «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» за 2019 рік.

 

7.2. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Комунального підприємства «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» за 2020 рік.

 

8. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

 

9. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним.

 

10. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства.

 

11. Структура, принципи формування і розмір винагорода керівника та членів наглядової ради.

 

12. Рішення Харківської міської ради щодо комунального підприємства «Харківський метрополітен».

 

13.Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

 

14. Відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

 

15. Інформація про операції та зобов'язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.